Ontstaan

Komerbi werd opgericht door sociaal geëngageerde Bruggelingen met een hart voor de jeugd. Ervaringen als leerkrachten en jeugdwerkers leerden hen dat de maatschappelijk kwetsbaardere jongeren uit Brugge op zoek waren naar een veilige plek. Hier kunnen ze zichzelf zijn en hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en benutten. Vanuit deze nood is de jeugdwelzijnsorganisatie “Komerbi” ontstaan, een organisatie door en voor jongeren waar iedereen inspraak heeft.

Missie

Komerbi vertrekt vanuit het idee dat de talenten van alle jongeren binnen en buiten de school ontwikkeld zouden moeten worden. Ook in Brugge lopen nog heel wat ongeziene jongeren met tal van capaciteiten en talenten rond. Daarom zet Komerbi de deuren open voor Brugse jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties die de toegang tot reguliere begeleiding moeilijk of niet kunnen verkrijgen. Om deze reden biedt Komerbi voedingsbodems aan die tegemoet komen aan de noden van de jongeren en die hen daarbij ondersteunen en begeleiden in hun persoonsontwikkeling in brede zin.

Wat maakt ons zo uniek?

Komerbi Is de eerste safe space in Brugge die zowel onderwijs als jeugdwerk aanbiedt.

Komerbi wil als ultieme doel gelijke kansen bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Onze werking vertrekt vanuit het idee dat de talenten van deze Brugse jongeren gezien, erkend en ontwikkeld moeten worden zowel binnen als buiten de school. Daarom worden onze Komerbies begeleid in het vormgeven van hun identiteit. Daarnaast ondersteunen we hen in het wegwerken van eventuele schoolachterstand. Dit doen we door zowel coachingsmomenten als vrijetijdsactiviteiten aan te bieden.

Jeugdwerk meets onderwijs

Komerbi is ervan overtuigd dat het groeiproces van jongeren een en-en-verhaal is. Om tot een volledige ontplooiing te kunnen komen hebben jongeren zowel nood aan vrijetijdsaanbod als succeservaringen tijdens hun educatief traject. Om deze redenen bestaat Komerbi’s werking momenteel uit twee aanvullende delen:

Leerplatform

Enerzijds wordt er een leerplatform aangeboden bestaande uit ontmoetingen tussen de jongeren(Komerbies) en coaches (Coach’erbies). Tijdens dit leerplatform wordt er vanuit professionele expertise gewerkt om onze Komerbies te ondersteunen in hun educatief traject en zo school-achterstand gradueel weg te werken. Dit wordt gedaan door vrijwillige, Brugse Coach’erbies die een grote diversiteit in achtergrond, leeftijd en vakkennis hebben.

Vrijetijdsaanbod

Anderzijds is het aanbieden van een vrijetijdsaanbod ook een grote troef voor jongeren die niet onmiddellijk aansluiting vinden binnen de stad. De Komerbies kunnen doorheen het jaar en tijdens vakantieperiodes in Komerbi terecht voor het vrijetijdsaanbod. Het organiseren van deze grote verscheidenheid aan activiteiten en workshops zowel aansluiten bij hun leefwereld als ze verruimen, komt hun ontwikkeling alleen maar ten goede.

Deze positieve evolutie die de jongeren binnen Komerbi ervaren, wordt ook waargenomen door de ouders en externe partners, die we maar al te graag betrekken bij hun ontplooiing.